Terms of purchase, delivery, right of withdrawal, return and complaint handling

Drittmask.in sells and ships goods directly to customers on behalf of the band Drittmaskin. The rights and obligations of sales and purchases in the online store are governed by Norwegian laws and standard terms of purchase that apply to delivery to consumers in Norway. To shop with us you must be over 18 years.

Otherwise, the following laws apply: the Consumer Purchase Act, the Undoing Act, the Personal Data Act and the e-commerce Act.

Seller is: drittmask.in Organization number: NO 921 520 646 Postal address: Drittmaskin c / o L. Lunga. Bjørkåsen 38, 5228 Nesttun Email: butikk@drittmask.in

Buyer is: Who makes the order in the online store.

PAYMENT It is safe to pay with cards in the online store. Drittmaskin offers payment via Paypal which also gives the customer security. Contact us if you experience problems with payment of the order. We do not normally ship items by postal order.

DELIVERY As a rule, we send the goods as Posten’s Service Package, and you will receive tracking number on the package by mail and sms. Furthermore, Norway Post sends a message via SMS or in your mailbox, and depending on where you live in the country, Norway Post can deliver the package on the door for an additional fee. http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/pa-doren-hjem-fra-postkontoret The packages are shipped from Drittmaskin’s warehouse no later than the second business day after we have received the order.

ANGRY AND RETURN The right of withdrawal at the time of purchase gives you a 14 day withdrawal period.

The buyer may regret the purchase of the goods in accordance with the provisions of the Right of Cancellation Act. The right of withdrawal means that the buyer can return the goods to the seller for no reason even if there is no defect in it and even if it is not delivered. The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days of receipt of the item, the prescribed information about the right of withdrawal and the right of withdrawal.

It is assumed that the item is returned in unused condition and in original packaging. return Address DRITTMASKIN c / o L. Lunga Bjørkåsen 38, 5228 Nesttun butikk@drittmask.in Shipping must be marked with the customer’s email or other info that links the shipment with the order that was made. See also Consumer Ombudsman’s “Standard Terms of Sale for Consumer Purchases of Goods over the Internet”: http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøpsvilkår, levering, angrerett, retur- og reklamasjonshåndtering

Drittmask.in selger og sender varer direkte til kunder på vegne av bandet Drittmaskin. Rettigheter og plikter ved salg og kjøp i nettbutikken reguleres av norske lover og standard kjøpsvilkår som gjelder for levering til forbrukere i Norge. For å handle hos oss må du være over 18 år.

For øvrig gjelder følgende lover: forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Selger er: drittmask.in
Organisasjonsnummer: NO 991040668
Postadresse: Drittmaskin c/o Marius Fimland. Haukelandsveien 35, 5096 Bergen
E-post: butikk@drittmask.in

Kjøper er: Den som foretar bestillingen i nettbutikken.

BETALING

Det er trygt å betale med kort i nettbutikken. Drittmaskin tilbyr betaling via Paypal som også gir kunden sikkerhet.

Drittmaskin kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kontakt oss dersom du opplever problemer med betaling av bestillingen. Vi sender normalt ikke varer i postoppkrav.

LEVERING

Vi sender som hovedregel varene som Postens Servicepakke, og du får tilsendt sporingsnummer på pakken på mail og sms. Videre sender Posten hentemelding på sms eller i postkassen din, og avhengig av hvor du bor i landet kan Posten levere pakken på døren mot et tilleggsgebyr.
http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/pa-doren-hjem-fra-postkontoret

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

ANGRERETT OG RETUR

Lov om angrerett ved kjøp gir deg 14 dagers angrefrist.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om
den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Det forutsettes at varen returneres i ubrukt tilstand og i original emballasje.

Returadresse
Drittmaskin c/o Marius Fimland
Haukelandsveien 35, 5096 Bergen
butikk@drittmask.in
Forsendelse må merkes med kundens epost eller annen info som knytter forsendelsen opp mot bestillingen som ble gjort.

Se også Forbrukerombudets «Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett»:
http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf

REKLAMASJON VED MANGEL

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid gi selger melding mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til Drittmaskin sendes til butikk@drittmask.in med bilder.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Drittmaskin kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Drittmaskin har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Select your currency
NOK Norwegian krone
EUR Euro